Yeste...
17' 1-1 Frede...
Su 24/8
77' 2-0 Schmi...
Su 24/8
81' 1-5 Moreira
Su 24/8
70' 3-1 Fredy
Su 24/8
44' 0-1 Eliseu
Sa 23/8
90' 1-0 Carlo...
Sa 23/8
40' 0-1 Martinez